ตลอด 60 ปี ที่ผ่านมาของชีวิตในวงการยางพารา เริ่มต้นจากสวนยางของครอบครัวที่ อำเภอรือเสอะ จังหวัดนราธิวาส จนถึงสวยยางของครอบครัวที่อำเภอหาดใหญ่ ทำให้ผมได้ผ่านประสบ-
การณ์ที่มากมายและได้นำความรู้นั้นมาหล่อหลอม ออกมาเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารสวนยาง เช่น

- วิธีการเพิ่มผลผลิตยางโดยการใช้ฮอร์โมนเอทธิลีน
- วิธีการเพิ่มวันกรีดยางโดยการใช้เสื้อกันฝน หรือ ร่มกันฝน
- วิธีการเพิ่มผลผลิตยางโดยการใช้ฮอร์โมนเอทธิลีนร่วมกับการใช้อุปกรณ์เปิดท่อน้ำยาง
- วิธีการดูแลรักษาสวนยาง
- วิธีการให้น้ำในสวนยาง
- ฯลฯ

การได้มาซึ่งความรู้ต่างๆ know-how ของทางบริษัท ไทย เอวีแอล อินเตอร์เทรด จำกัด ที่บริษัท
จะถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ผ่านทางผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ได้ฝึกฝนและอบรมพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่เกษตกร

ผมคุณวิชัย เลิศรัตนไพบูลย์ และ บริษัท ไทย เอวีแอล อินเตอร์เทรด จำกัด สัญญาว่า จะพัฒนา สินค้าและบริการ รวมถึงการเพิ่มศักยภาพทางการเกษตร ให้สารถตอบสนองความต้องการของเกษตกร
และลูกค้า ด้วยยึดแนวทางที่ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตกรให้ดี ยิ่งยิ่งขึ้นไป
Copyright Thai Avl Intertrade Co.,Ltd. All rights reserved.